วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ครูดีเด่น

MASTER TEACHER สาขาแนะแนว
ประจำปีการศึกษา 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4